Reference o propisima zakonske regulative za kupovinu imovine

Pravo stranih državljana i lica bez državljanstva na kupovinu imovine definisano je u skladu sa zakonskom regulativom koja je na snazi u Republici Azerbejdžan kako slijedi:

1.U skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Republike Azerbejdžan strani državljani, osobe bez državljanstva, strana pravna lica, međunarodne zajednice i organizacije kao i strane zemlje mogu biti strane u poslovima sa zemljištem ako se pridržavaju restrikcija koje propisuje zakonska regulativa. (Zakon o zemljišnim knjigama Republike Azerbejdžan (ZK) član 3.2, 3.3)

Istovremeno u skladu sa članovima 245 Građanskog Zakonika Republike Azerbejdžan i 4.4  Zakona o zemljišnim knjigama Republike Azerbejdžan posed se prodaje sa vlasništvom nepokretnosti u građanskom obrtu. Iako se u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama zgrade, postrojenja ili preduzeća prodaju strancima, licima bez državljanstva, stranim pravnim licima, međunarodnim zajednicama i organizacijama kako i stranim zemljama zemlja pod ovom nepokretnom imovinom je zakupljena od njihove strane. (ZK čl. 88.4) U ovom slučaju pravni status poseda i imovine na njemu definiše se zasebno u skladu sa predmetom prodaje. (U odnosu na zemljište i nepokretnu imovinu izuzev zemljišta)

Stoga, u skladu sa članom 48 Zakona o zemljišnim knjigama strani državljani i ostali mogu da kupe zemlju samo pravom na zakupninu u Republici Azerbejdžan. (ZK, čl. 48.3, 86.4)

S druge strane, u skladu sa članom 60.2 Zakona o zemljišnim knjigama, strani državljanin, lice bez državljanstva ili strano pravno lice koje je vlasnik privatizovanog preduzeća može zakupiti dotični posjed bez prava da ga proda.

Takođe u skladu sa zakonskom regulativom na snazi imovinsko pravo nad posedima preneseno na strano pravno ili fizičko lice nasledstvom, poklonom ili hipotekarnim ugovorom obnavlja se u toku jedne godine u skladu sa zakonskom regulativom Republike Azerbejdžan. Ako strano pravno ili fizičko lice ne obnovi imovinsko pravo nad posedom u skladu sa zakonskom regulativom nadležno izvršno telo ili opština kupuje posed u skladu sa propisom ovog Zakona. (ZK čl. 49.4)

2.Kupovina imovinskog prava na vlasništvo izuzev zemljišta u Republici Azerbejdžan od strane stranih državljana i ostalih je definisana propisima gorepomenutog Zakona o zemljišnim knjigama kao i članom 17 Zakona Republike Azerbejdžan „O pravnom statusu stranih državljana i lica bez državljanstva“, Zakonom o stanovima Republike Azerbejdžan i ostalim normativnim pravnim aktima.

S druge strane strani investitori mogu učestvovati u privatizaciji državne imovine kao kupci u skladu sa propisima definisanim zakonskom regulativom i u skladu sa Zakonom Republike Azerbejdžan „O privatizaciji državne imovine“ i „II Državni program privatizacije državne imovine Republike Azerbejdžan“ doneseno dekretom broj 383 predsednika Republike Azerbejdžan dana 10.avgusta 2000.godine (Zakon o privatizaciji državne imovine, čl. 9.4)

3. U skladu sa članom 139.1 Građanskog zakonika imovinska prava i ostala prava na nepokretnu imovinu, ograničenja, osnivanje, obnova i okončanje takvih prava mora biti evidentirano od strane države. Imovinsko pravo, pravo na korišćenje, hipoteka, služnost i ostala prava na nepokretnu imovinu moraju biti evidentirana u skladu sa slučajevima definisanim u Građanskom zakoniku i zakonskom regulativom.

U skladu sa članom 139.3 Građanskog zakonika državnu registraciju nepokretne imovine omogućava dotično izvršno telo (Državna služba za registraciju zemljišnog poseda pod Državnim odborom za pitanja imovine Republike Azerbejdžan) u državnom registru za nepokretnu imovinu.

Osnov za državnu evidenciju ograničenja, osnivanja, obnove i okončanja prava na nepokretnu imovinu definisan je članom 139.1 Građanskog zakonika.

Istovremeno ugovore o raspolaganju predmetima državnog registra nepokretne imovine u Republici Azerbejdžan overavaju notari u skladu sa zakonskom regulativom na snazi. Prilikom overe notar je obavezan da verifikuje pravo na nalog one strane koja daje nalog i usklađenost ugovora sa zakonom (Građanski zakonik, čl. 144.1) Po overi od strane notara notar dostavlja dva primerka ugovora aplikantu ili na njegov zahtev šalje prijavni formular kupca prava o registraciji nepokretne imovine u državnom registru u skladu sa zakonskom regulativom, ugovorom, dokumentima koji prikazuju ostale osnove koje predviđa zakon za državnu registraciju ili prava, plan i meru zemljišne parcele, listu tehničkih podataka građevina, postrojenja, i ostale nepokretne imovine (njihovih sastavnih delova) koja se nalazi na zemljišnoj parceli uključujući potvrdu o plaćenim državnim dažbinama nadležnom izvršnom telu. (GZ čl. 144.3)

Ugovori o nepokretnoj imovini koji nisu registrovani u državnom registru nisu odobreni za overu notara i ugovori o imovini takve vrste su nevažeći. (GZ čl. 146.2 i 146.3)

U skladu sa zakonskom regulativom Republike Azerbejdžan kupovina imovinskog prava nad zemljišnim posedom se omogućava kupcu čim se registruje u državnom registru za zemljišne posede.